ident.cz
Aktuality Videa Zuby Diskuze Studium Zubní ordinace Zubní laboratoř Dentální estetika Finance
Aktuální informace z dentálního světa

<< Nejnovější články Odborné diskuzní fórum >>
2009-07-31

SUPERSNĚM Komory zubních techniků ČR

Od zveřejnění návrhu stanov nové KZT ČR uběhl více než měsíc a proces vzniku komory se citelně přiblížil svému rozhodujícímu finále. Ne náhodou autoři nazvali tento zlomový okamžik jako „supersněm“, neboť se jedná o sněm všech zubních techniků, kteří mají zájem se podílet na vzniku nové komory.

 

Úměrně s plynoucím časem, přibývá i otázek na konkrétní detaily nové komory, mnohdy citlivého charakteru. Diskusní blogy organizací zaznamenávají smíšené reakce na jednotlivé otázky nové komory a současně tyto postoje vytváří komplikovanou mozaiku, která je obrazem vznikající komory. Komplikace v podobě rozporů stanovisek přitom provází vznik nové komory už od „pradávného“ začátku a jako jediné východisko zůstává nejspíše správná volba vedení komory, čímž celá záležitost nabývá na závažnosti.

„Supersněm“ je jakýmsi startem transformace zubotechnických organizací. K němu má dojít 12. září. 2009 v Praze v Kongresovém paláci s plánovaným zahájením v 10 hodin dopoledne. Pro představitele jednotlivých organizací a příznivce sloučení UZT (Unie zubních techniků), SZT-P(Společenstva zubních techniků podnikatelů) a AOT (Asociace OrtoTech)nastává období „lámání chleba“, zkoušky jejich přesvědčení a odhodlání vytvořit silnou profesní organizaci, usilující o získání nových členů, po více než osmiletém vzájemném solitérství.

Na rozcestí

Samo zveřejnění návrhů stanov je důkazem, že zúčastněné organizace našli společnou cestu v hlavních a stěžejních bodech existence a formy nové komory. Diskutující veřejnost se však zabývá více otázkou jinou. Zda nové spojení organizací dokáže hájit zájmy zubních techniků - podnikatelů a zároveň jejich zaměstnanců. Diskusní fóra jednotlivých organizací se postupně plní polemikami o otázce rovnosti postavení zaměstnance a zaměstnavatele v závislosti na nastavení systému a legislativního pojetí, který by takové postavení obou skupin dokázal udržet funkční, a nedošlo k novému štěpení organizací.

Hledání řešení takové otázky se však blíží svou složitostí k pátrání po nejhranatějším bodu na kružnici. Stejně jako u kvadratury kruhu, je potřeba znát hlavní charakteristiku jednotlivých prvků KZT ČR, ačkoliv výsledek zaráží absurdnosti samotné podstaty. V případě budoucího fungování komory, lze některé odpovědi čerpat z historie minulé formy sloučených organizací, které mohou poodhalit zásadní problematické body stojící právě za posledním rozpadem tehdejšího celku.

Smlouvou o sdružení mezi Unií zubních techniků Čech a Moravy a Společenstvem zubních techniků - podnikatelů, byla v únoru 1999 založena Federace zubních techniků ČR. Její působení však bylo ukončeno pouhé dva roky poté, 1. ledna 2001. Důvod rozpadu tehdy vysvětlila členka výkonného výboru Společenstva zubních techniků – podnikatelů, Alena Mašková jako „rozdílný pohled na zařazení oboru zubní technik v legislativě“. Prezident UZT, Libor Stašek k rozpadu federace svého času dodává: “ Máme naprosto odlišné cíle i způsoby pro jejich dosažení“. Poslání UZT spatřuje v reprezentaci všech zubních techniků v ČR společně za pomoci MZ a ČSK, která by měla napomoci zvýšit úroveň oboru. „Několik kolegů se domnívalo, že musí chránit zájmy jen soukromě podnikajících zubních techniků,“ popisuje vznik SZT-P, která vznikla odtržením části UZT.

„Rozdělení profesních skupin do dvou táborů nijak oboru neškodí,“ soudí L. Stašek. „Přece si nebudeme namlouvat, že jakýkoli obor nebo řemeslo stojí na organizovanosti. Profese není politická strana a řemeslná práce není politika,“ prohlašuje. Naproti tomu společenstvo považuje roztříštěnost oboru za velmi špatný jev. Vypovězení smlouvy unií překazilo snahu vytvořit jednotnou organizaci zubních techniků, tvrdí A. Mašková.

„Postoj unie je nám nepochopitelný. Krok jejího prezidenta nebyl šťastný, protože nejednotné postoje vrací zubní techniky o krok zpět,“ dodává.

Po osmileté oddělené činnosti obou organizací má nyní dojít k novému sjednocení. Jedná se o nové nakročení vpřed?

 

Druhý start

Nová stanoviska L. Staška, které mimo jiné uvedl 08. 07. 2009 na webu UZT společně s omluvou za delší nečinnost webových stránek, volají po sjednocení organizací. „Výsledky činnosti VŠECH zubních organizací jsou mizivé, a to proto, že se ve svých aktivitách v minulosti mnohdy křížily, či v lepším případě překrývaly a jejich postupy byly duplicitní. To mě vedlo k rozhodnutí, pokusit se nějak všechny zubní techniky opět spojit a práce na tom trvá již téměř přesně rok. Komora má být striktně na profesní bázi, tedy nerozlišovat mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Přiznávám, že já osobně jsem prosazovatelem tohoto přístupu, protože můj názor je, že lidé jsou na stejné úrovni a otázka postavení je jen otázkou osobní volby; proto také je správné, že budou mít rovný příspěvek, protože i z výsledků práce organizace budou mít stejně,“ argumentuje dále své přesvědčení L. Stašek.

 

 

Většina diskutujících však na tematicky orientovaných diskusních fórech vnímá otázku výše příspěvku jako samostatný bod, který není nutné slučovat s otázkou rovnosti postavení členů - zaměstnanců a zaměstnavatelů, za předpokladu, že tato rovnost nebude právě uplatňovaná jen v otázce výše příspěvků. Složitost této otázky diskutující vysvětlují rozdílnými pravomocemi, jinými potřebami a cíli zmíněných skupin. Samotný problém však nevychází z rovnosti postavení dvou skupin, ale z problematiky nastavení charakteru nové KZT ČR. Stanoviska UZT vypovídají o inklinaci ke koncepci spíše profesní organizace, která rovnost skupin umožňuje více, než koncept odborové organizace, která z legislativního hlediska může být v této otázce složitější. Diskutující veřejnost je názoru, že nová KZT ČR by si však měla klást za úkol naplňovat oba směry v nejširším možném měřítku.

 

„Jde o velké sousto, neboť obě skupiny zubních techniků jsou navzájem provázané a fungují ve svých profesích jako celek. Rovnost obou skupin by neměla spočívat v postavení takovém, ale v rovnováze specifických pravomoci a hájení zvolených priorit. Zaujme-li každá skupina místo na miskách pomyslných vah znázorňující objem privilegií a cílů ovlivňující skupinu druhou, měla by se správnou volbou kompromisů zajistit jakási rovnováha mezi oběma skupinami, ačkoliv postavením si již z principu rovni být nemohou. V určitých otázkách se tedy mohou obě skupiny vhodně podporovat a „táhnout za stejný konec lana“. V jiných je ovšem nutné hledání kompromisů. Složitost a mnohotvárnost modelu ideálního systému rovnosti dvou a více skupin je však natolik komplikovaná, že bez konkrétních otázek, lze o takovémto systému pouze polemizovat. Z hlediska profesního je rovnost členů základním kamenem nové organizace. Z hlediska legislativy však sloučení vyžaduje citlivý přístup,“ komentuje situaci analytik J.Polanský.

 

Jak do Evropy

Sloučení má dále již nyní jasný dopad na skupinu podnikajících zubních techniků. Spojením všech organizací pravděpodobně ztrácí SZT-P pravomoc setrvávat v FEPPD (Evropská federace majitelů zubních laboratoří). Tato otázka bude jednou z mnoha, které bude nutno řešit hned po odsouhlasení vzniku KZT ČR. Již nyní tato skutečnost ale poukazuje na potřebu obezřetného přístupu k otázkám vzniku komory. Ačkoliv setrvání v FEPPD nikdo z představitelů současných organizací nevylučuje a přenechává novému vedení KZT ČR na zvážení, samotná FEPPD nemusí členství umožnit, neboť se již v případě komory nejedná výlučně o sloučení majitelů laboratoří. Tento případ přináší několik otázek zároveň. Jakou měrou obohacují mezinárodní organizace své členy a jak výrazná je spolupráce mezi nimi právě v tomto oboru? Zda sloučení organizací nepředstavuje pro jednotlivé profesní skupiny určitý handicap z hlediska omezení členství v evropských, specificky orientovaných zubotechnických organizacích? Současný trend vykazuje i v jiných profesích nutnost integrace v organizacích mezinárodních měřítek a tento fakt může vést v lepším případě ke vzniku opatření, umožňující taková členství.

 

 

Pod silnou čarou, souboj principů

„Ledy“ se po ročním snažení organizací pohnuly a vznik KZT ČR již dělí jen samotné odsouhlasení stanov a volba vedení komory. Navzdory tomu některým při vzpomínce na minulý průběh zrodu KZT ČR, stále zůstává určitá pachuť v ústech. Na vině není nedostatečná hygiena, ale omezení informovanosti zubotechnické veřejnosti. Koncept informování spíše počítal pouze s aktuálními členy organizací, a jak sám L. Stašek zdůraznil na stránkách UZT k tomuto tématu: „Jestliže jste členem UZT, pak jste informováni o všem, co se důležitého odehrává. Pokud nejste členem UZT, tak se Vás to netýká.“ Neregistrovaní technici v žádné současné organizaci tak neměli přístup na žádná jednání a jiný alternativní zdroj informací pro tuto skupinu nebyl přímo vytvořen. Proč by také měl být? Jde o sloučení existujících organizací a tedy zejména o jejich současné členy. K informování ovšem mohly posloužit zápisy z jednání, které organizace zveřejnily na svých webových stránkách. Rozsah zápisů na jednotlivých webovkách se ovšem výrazně liší. Nejostřejší kontrast v tomto pohledu vytváří srovnání obsahu zápisů AOT a UZT.

 

Znamená to, že vznik komory je více zaměřen na samotné sjednocení, které je v tomto momentu klíčové. Ambice vytvoření zcela nové společné organizace, kde by se za činností současných organizací a zejména jejich představitelů vytvořila silná čára a začalo se znova, ustupují v tomto okamžiku do pozadí. I přesto jsou na „supersněm“ zváni všichni technici bez výjimky. Jedná se spíše o věc principu a rozhodnutí autorů, stojící za myšlenkou vzniku nové komory. Náskok, který registrovaní získávají svým členstvím je relativní společně s obsahem sdělení. Otázkou však zůstává, zda vytváření rozdílů, byť minimálních a právem, díky řádnému členství, je z hlediska principu vhodný v závislosti na koncepci vzniku KZT ČR, která by ráda přizvala do svých řad i dosud neregistrované členy.

 

Faktem je, že členství v nové komoře je zcela dobrovolné a všem, kterým se vznik KZT ČR nepozdává, nemusí se jím více trápit. Na druhou stranu se KZT ČR bez zubních techniků neobejde a zubní technici bez orgánu hájící jejich zájmy v otázkách odbornosti oboru a legislativy rovněž ne. Mělo by tedy být v zájmu všech, aby způsob vzniku KZT ČR maximálně vyhovoval všem zapojeným stranám a zbytečně neztrácel své příznivce. K určitému vyrovnání informačních nesrovnalostí jednotlivých skupin má dojít bezprostředně před samotným hlasováním na supersněmu.

 

Mimo záměr

„Informační embargo“ z jednání organizací, které se stalo tematickým „strašákem“ blogů naznačuje, že veřejnost si přála znát postoje současných představitelů organizací. Ačkoliv získala omíláním charakter bubliny, po jejím rozplynutí vyvstávají navzdory své zanedbatelnosti určitá fakta. Přestože jednání organizací nemusela přinášet žádné klíčové výsledky a zdají se tak pro veřejnost nevýznamná, mohla mnohým objasnit stanoviska představitelů organizací a proniknout více do problematiky jednotlivých sporných bodů.

 

Právě dialog nad problematikou řešeného tématu umožňuje získání všech úhlů pohledu, která přispívají komplexnějšímu pochopení celé problematiky a vytvoření tak vlastního ucelenějšího názoru na věc. Holá usnesení, která z jednání vzešla, pozbývají především pro neregistrované ZT vysvětlení, z jakého důvodu jsou volena právě odsouhlasená řešení. Část veřejnosti tak může ztrácet možnost posouzení kvalit a schopností dosavadních představitelů, prosazovat svá stanoviska, pokud je ovšem vůbec znají a nejlépe se již dlouhodobě zabývají sledováním činnosti představitelů své organizace i zbylých kandidátů.

 

Při volbě kandidátů do čela KZT ČR, jejíž metodika byla donedávna předmětem jednání organizací, je nezbytné udržení některých profesionálů na svých místech. Je zřejmé, že kompletně nová náplň vedení by díky absenci potřebných zkušeností mohla být vystavena rizikům více, než zkušení profesionálové. Zároveň však pouhé promísení současného vedení by bylo zárukou velmi rozporuplného orgánu. Možnost názorné demonstrace postojů představitelů, je bohužel díky obavám z rozdmýchání nových konfliktů mezi organizacemi, ta tam. Byla kontraproduktivita zveřejňování všech informací z jednání natolik velkým rizikem? Ať už ano či ne, potvrzuje vysoký potenciál sklonu ke konfliktu organizací a zásadní nutnost obohacení vedení KZT ČR novými subjekty ochotnými hledat společnou cestu, neboť právě ideová svářlivost organizací sehrála v tomto případě roli nejkontraproduktivnějšího elementu.

 

Předvoj supersněmu

Diskusní blogy, kterými všechny webové stránky slučovaných organizací disponují, se s určitou nesmělosti plní různorodými otázkami týkající se vzniku KZT ČR. V současné době představují velmi cenný zdroj informací nejen pro samotné tazatele, ale i pro moderátory průběhu slučování. Krom těchto míst se však ke slovu opět dostává i Facebook, který se v poslední době proslavil jako medium organizující studentské vajíčkové útoky na předsedu ČSSD Jiřího Paroubka. V případě „supersněmu“ má však posloužit k zahájení debat nad postoji veřejnosti ke vzniku nové komory. V porovnání však s diskusní skupinou s názvem „Vejce pro Paroubka v každém městě!“, zeje zubotechnické téma prázdnotou. Na svůj úspěch v řadách zubních techniků tedy zřejmě internetová aplikace zatím stále čeká.

 

 

O krok blíže cíli

Přes dílčí úspěchy i neúspěchy si vznik nové KZT ČR zachovává jakýsi profil rozpolcenosti mezi nadějemi z nové perspektivní organizace a obavami z její dysfunkce. Vše je stále ve „hře“ a je nutné se zapojit. V opačném případě tato „hra“ ztrácí smysl i důvod pokračování. Vše je v rukou zubních techniků, kteří se rozhodnou prosadit svou volbou nejvhodnější členy vedení nové Komory zubních techniků České republiky. Program „supersněmu“ bere v zřetel i nižší úroveň informovanosti některých jedinců a proto se na sněmu dočkají účastníci určité rekapitulace všech potřebných informací. Kromě samotného hlasování je tedy součástí programu i představení jednotlivých kandidátů, vystoupení zástupců organizací, představení stanov KZT ČR, sněmy jednotlivých organizací, panelová a obecná diskuze. Soupiska kandidátů do funkcí v nové komoře je zároveň součástí časopisu StomaTeam. Všichni by tedy měli k samotným volbám přistupovat stejně informováni. Zda jsou tato očekávání moderátorů sloučení správná, prověří nejlépe samotná praxe. Určitá uspěchanost a napětí těsně před samotným finále, je ovšem zřetelné už jen díky očekávání z nové změny.

 

Program supersněmu

Sněm konaný 12. září 2009 v Praze v Kongresovém paláci s plánovaným zahájením v 10 hodin, bude mít podle předběžného plánu následující průběh:

 

10:00 – 10:10

Zahájení sněmu, uvítání přítomných ZT – moderátor (návrhy kandidátů do přestávky, písemné dotazy do diskuse, …)(10´)

 

10:10- 10:25

Společné prohlášení zástupců stávajících zubotechnických organizací – moderátor (15´)

 

10:25 – 10:55

Vystoupení zástupců vedení stávajících zubotechnických organizací (prezidentů/předsedů) – UZT ČR, AO, SZT-P – (3 x 10´)

 

10:55 – 11:25

Představení stanov KZT (30´)

 

11:25 – 12:30

Panelová diskuse (30´ - písemné dotazy, 30´ - ústní dotazy – celková předpokládaná délka 75´)

12:30 – 13:00

Přestávka ( předpokládaná délka - 30´)

 

13:00 – 13:05

Uzavření společné kandidátky do Rady (9 členů) a Revizní komise (3 členové) KZT (5´)

 

13:05 – 13:35

Odhlasování stanov a založení KZT (30´) – Zahájení Sněmu KZT

 

13.35 – 15:05

Sněmy jednotlivých stávajících organizací (3 x 30´)

 

15:05 – 15:15

Volba mandátové, volební a návrhová komise (10´)

 

15:15 – 16:45

Představení kandidátů ( celková předpokládaná délka 75´)

 

16:45 – 17:05

Volba Rady KZT a Revizní komise KZT (20´)

 

17:05 – 17:35

Sčítání hlasů … moderovaná obecná diskuse (30´)

 

17:35 – 17:45

Vyhlášení výsledků voleb (10´)

 

17:45 – 17:55

Přednesení usnesení Sněmu (10´)

 

17:55 – 18:05

Ukončení Sněmu (10´)

 

Náplň programu zveřejnila Asociace OrtoTech na svých webových stránkách.

Zdroje vyjádření představitelů organizací uveřejnily ZDN, dále UZTa SZT-P na svých webových stránkách.
 

Návrh stanov KZT ČR

 


Komentáře k článku
Jméno:

Komentář:

Antispamová kontrola:
Opiště prosím znaky, které vidíte:
 
| Reklamy | Kontakt | Odkazy | Pensions, Hotels | Vyhledávání |
 
Copyright © 2012 www.ident.cz. All rights reserved.
Webdesign by WEBSITES.CZ | Zajímavé weby | Používáme DIRECTIS - Systém pro rízení firmy